1. Zapisy na kurs przyjmowane są telefonicznie lub e-mailowo. Zapisu dokonuje się na konkretny dzień i godzinę. Strefa Pływania zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przydzielenia do odpowiedniej grupy.

2. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu oraz oświadczeniem, że dziecko / osoba dorosła jest zdrowe(a) i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie.

3. Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.

4. Uczestnik kursu musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz podporządkować się uwagom instruktora.

5. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.

6. Opłaty za kurs w roku szkolnym 2012/2013 ( 15 zł/godzina lekcyjna) płatne: a) w 2 ratach I rata 250 zł płatna w dniu zapisu II rata 250 zł płatna do 10 lutego 2013 br b) w 3 ratach I rata płatna w dniu zapisu II rata płatna do 5 stycznia III rata płatna do 5 kwietnia 2013.

7. Brak wpłaty w określonym terminie powoduje automatyczne usunięcie ze Strefy Pływania.

8. W przypadku rezygnacji z kursu wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w wyjątkowych sytuacjach, jak udokumentowana zaświadczeniem lekarskim choroba lub niemożliwe do przewidzenia zdarzenie losowe. Jednocześnie szkoła zastrzega sobie prawo do zatrzymania części środków na poczet opłat związanych z wynajmem pływalni.

9. W czasie całej edycji kursu W Strefie Pływania można 2 razy odrobić zgłoszoną lub usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach. Nieobecności nieusprawiedliwionej nie będzie można odrobić. Nieobecności należy zgłaszać sms lub mailem. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

10. Strefa Pływania zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych (awaria na basenie). Strefa Pływania postara się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

11. Wszystkie informacje dotyczące zajęć, ich odwołania, organizowanych zawodów i imprez okolicznościowych, można znaleźć na stronie: www.strefa-aktywnych.pl (aktualności).

12. Każdy uczestnik kursu musi posiadać: stój kąpielowy, klapki, czepek, okularki do pływania (wg uznania), ręcznik.

13. Uczestnik kursu ma możliwość korzystania ze sprzętu oferowanego przez Strefę Pływania.

14. Zaleca się, aby na zajęcia przychodzić 15 minut wcześniej, w celu stosownego przygotowania się do zajęć.

15. Po wejściu na płytę basenu zabrania się: samodzielnego wchodzenia i skakania do wody, biegania po płycie basenu, opuszczania płyty basenu bez zgody Instruktora/Trenera.

16. Zajęcia odbywają się w trybie grupowym.

17. Lekcja trwa 45 minut; zawsze zaczyna się i kończy zbiórką całej grupy; jej przebieg związany jest z ćwiczeniami zadanymi przez Instruktora/Trenera.

18. Strefa Pływania odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć.

19. Rodzice odpowiadają za dzieci i ich zachowanie przed i po zajęciach w szatniach, w drodze na zajęcia i z zajęć.

20. Ze względów sanitarnych osoby towarzyszące (rodzice/opiekunowie) nie mogą wchodzić do szatni/na basen w obuwiu oraz odzieży zewnętrznej.

21. Rodzic ma prawo do uzyskiwania informacji o postępach dziecka oraz konsultowania się z Instruktorem/Trenerem w sprawach związanych ze szkoleniem.

22. Dane osobowe dziecka oraz rodzica/opiekuna wykorzystywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Strefy Pływania.

23. Zajęcia mogą być filmowane lub fotografowane (a materiały wykorzystane do celów promocyjnych Strefy Pływania.

Monitoring Lublin