I. Jak zapisać się na organizowaną przez nas imprezę :

– telefonicznie  dzwoniąc lub pisząc sms ( oddzwonimy )  tel./ kom. 883 379 254

– mailowo biuro@strefa-aktywnych.pl

– w placówce biura ul. Jana Sawy 8 lok.016 w Lublinie

II. Jak sfinalizować wyjazd :

Po  wybraniu oferty i zgłoszeniu chęci uczestnictwa każdy otrzyma do wypełnienia komplet dokumentów i informację o wysokości  zaliczki.

– wypełnione dokumenty należy odesłać  :

* tradycyjnie pocztą na adres biura : Organizator Wypoczynku Strefa-Aktywnych

ul. Jana Sawy 8 lok.016 20-632 Lublin

*zeskanowane mailem na adres : biuro@strefa-aktywnych.pl

*osobiście dostarczyć do biura

– zaliczkę należy wpłacić na konto

Alior bank O/Lublin 51 1060 0076 0000 3080 0109 3385

*w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka nazwę i termin imprezy

Po otrzymaniu wypełnionych dokumentów i zaksięgowaniu zaliczki potwierdzimy zakwalifikowanie uczestnika na wybraną imprezę.

Wszystkie informacje dotyczące wyjazdu będą na bieżąco pojawiały się na stronie www.strefa-aktywnych.pl w zakładce aktualności i komunikaty.

III. Warunki uczestnictwa :

I. Zasady ogólne

1. Przed zawarciem umowy Klient winien zapoznać się z warunkami uczestnictwa oraz programem imprezy stanowiącymi integralną część umowy. / 2. Niniejsza umowa ma pierwszeństwo przed wskazaniami zawartymi w broszurach, folderach, katalogach itp. materiałach.

II. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania druku umowy przez osobę zgłaszającą udział Klienta w imprezie oraz przedstawiciela Organizatora sprzedającego imprezę. Klient może zawierać umowę bezpośrednio z Organizatorem ( w jego lokalu lub korespondencyjnie) lub w sieci biur prowadzących sprzedaż w jego imieniu w oparciu o ważne umowy agencyjne. / 2. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin dostarczenia ich Organizatorowi. Brak takich dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy Klienta.

III. Warunki płatności

1. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty w wysokości 30 % ceny imprezy określonej w umowie (w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed imprezą należy jednorazowo wpłacić pełną cenę imprezy) oraz złożenie u Organizatora lub Agenta wypełnionego druku umowy (jeżeli uczestnik jest niepełnoletni umowa musi być podpisana przez ustawowego opiekuna). / 2. Wpłaty pozostałej należności należy dokonywać w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy. / 3. Wpłat należy dokonywać w lokalu biura OW Strefa Aktywnych, w sieci biur prowadzących sprzedaż w jego imieniu w oparciu o ważne umowy agencyjne lub na wskazany w umowie nr konta bankowego.

IV. Zmiana warunków umowy

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i ceny – nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy w przypadku wzrostu kursu walut, kosztów transportu, podatków. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Klienta o ewentualnej zmianie warunków umowy tj. ceny, terminu lub programu imprezy. / 2. Klient w takiej sytuacji zobowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia poinformować Organizatora o akceptacji nowych warunków lub odstąpieniu od umowy za natychmiastowym zwrotem wpłaconej kwoty. / 3. Jeżeli klient odstępuje od umowy zgodne z ust.3.1 lub jeżeli organizator odwołuje imprezę z przyczyn niezależnych od klienta, Klient ma prawo uczestniczyć w imprezie zastępczej zaproponowanej przez Organizatora lub żądać zwrotu wpłaconej przez niego kwoty. / 4. W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora z powodu mniejszej liczby uczestników niż minimalna liczba określona każdorazowo w umowie ( min. 30 osób) lub okoliczności rozumianych jako siła wyższa klient zostanie poinformowany przez Organizatora na piśmie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. / 5. Niemożność świadczenia usługi tego typu przypadkach wiąże się z obowiązkiem – po stronie OW Strefa Aktywnych przedstawienia Klientowi oferty zastępczej na tych samych warunkach lub zwrotem całości wpłaconej przez niego kwoty. / 6. Uczestnik, może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie  wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, jest skuteczne wobec organizatora, jeżeli uczestnik zawiadomi go o tym nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. / 7. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku w/w zmiany uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. / 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach rezygnacji z winy Uczestnika, jeżeli jej Uczestnik w trakcie trwania imprezy podejmuje zawinione działania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i tym samym utrudnia jej realizację. Wszelkie wynikłe z powyższego powodu dodatkowe, udokumentowane, koszty ponosi Uczestnik lub jego ustawowy opiekun.

V. Ubezpieczenia

1. Wszystkie imprezy krajowe zwierają w cenie ubezpieczenie NNW. Klienci mogą zwierać w biurze dodatkowe indywidualne umowy ubezpieczenia także – ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Usługę ubezpieczeniową świadczy SIGNAL IDUNA.

VI. Rezygnacja z imprezy

1. Rezygnacja Klienta z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia Organizatorowi. / 2. W wypadkach odstąpienia od umowy, określonych w ust.2.2, 3.2 Organizator może zatrzymać wartość udokumentowanych  i poniesionych kosztów związanych z organizacją i przygotowaniem do zamówionej przez klienta  imprezy turystycznej oraz może dochodzić od Klienta odszkodowania za niewykonanie umowy na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniósł szkodę przekraczającą poniesione przez niego koszty, o których mowa powyżej. W przypadku odstąpienia klienta od umowy od 40 do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 20 % jej ceny od 20 do 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy 60 % jej ceny od 6 dnia 80 % jej ceny.

VII. Obowiązki klienta

1. Klient zobowiązany jest do posiadania w trakcie trwania imprezy aktualnie obowiązujących dokumentów. / 2. Ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec OW Strefa Aktywnych za szkody wyrządzone z jego winy lub winy osób nieletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie. / 3. Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad w sposób określony przepisami prawa oraz regulaminu miejsca pobytu.

VII. Reklamacje

1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym organizatora. / 2. Reklamacja dotycząca wadliwego wykonania umowy zawierająca wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądania powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. / 3. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania klienta/uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny. / 4. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: działaniami lub zaniedbaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć – siła wyższa. / 5. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jeśli jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć. / 6. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy do dwukrotności ceny imprezy względem każdego Uczestnika. Ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie. / 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268 ze zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego.

IV . Informacje dla rodziców :

Monitoring Lublin